Congratulations RSEA Class of 2018

May 24, 2018
Some of the RSEA graduates 2018Group of RSEA graduates May2018
 
 
 
Huimin Chen
Rebecca Choong-Wilkins
Hyemin Baeg
Eyck Freymann
Sujin Elisa Han
Kyooeun Jang
Junjie Jiang
Sara Kang
John (JT) Keller
Jialu Li
Bryan Lim
Janet Louie
Shiqi Ma
Yusuke Masaki
Ryan Neely
Lina Nie
ZiBing Pung
Wenting Qin
Hubert Remillard
Ting-yi Wang
Christopher Yang
Zhihui Zhang
Wenchu Zhu