Congratulations to the May 2022 Graduates:

May 26, 2022

 

Yufan Chen

John Ferguson

Kuo Jiang

Sophie Lei

David Li

Ziyi Lin

Boya Ouyang

April Peng

Helen Chenyu Qu

Hilary Xu Zi Thean

Annie Zhanling Wang

Gavin (Zhuoming) Wang

Julia Qingye Wang

Jacob Williams

Joy Wu

Elaine Yeo